Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
STATUT KLUBU
#1
STATUT KLUBU Motocyklowego EBeeRy Brzeziny (20.10.2017)


Dobry motocyklista to nie ten, który lśni w pięknej skórze, nie ten, który odkręca gaz do końca, a ten który zna wartość swego życia!


Art. I) 1. Ten Klub Motocyklowy nazywa się EBeeRy Brzeziny i stanowi dobrowolne zrzeszenie Miłośników Motocykli.
2. Logiem Klubu jest znak w postaci motocyklowej tablicy rejestracyjnej z niebieskim polem w górnym lewym rogu, na którym znajdują się flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz białe litery „PL”, zaś na pozostałym białym tle znajduje się od góry napis w kolorze czarnym „Klub Motocyklowy EBeeRy Brzeziny” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. Logo Klubu stanowi symbol identyfikujący członków Klubu, zaś używanie oraz umiejscowienie go przez członków Klubu jest dobrowolne. Każdy z członków ma prawo dołączyć do używanego przez siebie logo dodatkowy indywidualny napis.


Art. II) Klub działa w oparciu o niniejszy statut.


Art. III) Niniejszy Klub powstał w celu:
1. promowania i rozpowszechniania ruchu motocyklowego i idei motocyklizmu w społeczeństwie;
2. upowszechnianie turystyki motocyklowej;
3. popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji;
4. ochrona motocykli zabytkowych;
5. podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i poszanowania motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego;
6. podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynności;
7. szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.


Art. IV) Cele wymienione w art. III) członkowie Klubu pragną i mają zamiar realizować poprzez:
1. organizowanie spotkań i wyjazdów miłośników motocykli;
2. udzielanie aktywnej pomocy przy organizowaniu zlotu motocyklowego;
3. organizowanie corocznego ogniska miłośników motocykli;
4. udział w imprezach rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
5. współpracę z innymi organizacjami motocyklistów;
6. wykonywanie uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Klubu.


Art. V) Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych;
2. kandydatów;
3. juniorów;
4. honorowych.


Art. VI) Założyciele Klubu stają się pierwszymi członkami zwyczajnymi.


Art. VII) 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosi pisemny akces do Klubu i zostanie zarekomendowana przez co najmniej trzech członków zwyczajnych.
2. Członkiem juniorem Klubu może zostać niepełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosi pisemny akces do Klubu i zostanie zarekomendowana przez co najmniej trzech członków zwyczajnych.
3. Członkiem kandydatem Klubu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosi pisemny akces do Klubu - do czasu uzyskania rekomendacji przez co najmniej trzech członków zwyczajnych.
4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, po uchwale podjętej przez Walne Zgromadzenie Klubu.


Art. VIII) 1. Członek junior uzyskuje status członka zwyczajnego z dniem uzyskania pełnoletniości bez konieczności składania pisemnego wniosku, bez uzyskiwania rekomendacji oraz bez podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Dla celów informacyjnych członek junior przedkłada któremukolwiek członkowi Zarządu Klubu pisemne oświadczenie o uzyskaniu pełnoletniości.
2. Po uzyskaniu rekomendacji, o której mowa w art. VII) pkt 1. przez członka kandydata, nie jest wymagane złożenie przez niego kolejnego pisemnego wniosku o nadanie członkostwa zwyczajnego.


Art. IX) Przyczynami utraty członkostwa są:
1. działanie na niekorzyść Klubu;
2. rezygnacja z członkostwa;
3. inne przyczyny wskazane przez Walne Zgromadzenie Klubu.


Art. X) Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca utraty członkostwa w przypadku rezygnacji członka ma charakter formalny – utrata członkostwa w takim przypadku następuje z dniem złożenia rezygnacji.


Art. XI) W Klubie możliwe jest zdobywanie honorów, odznaczeń oraz tytułów szczególnych.


Art. XII) 1. Organami Klubu są:
a)Walne Zgromadzenie członków Klubu
b) Zarząd Klubu (6 członków i skarbnik klubu)Art. XIIa) 1. Zarząd Klubu składa się z 7-miu członków.
2. Skład Zarządu Klubu wybiera Walne Zgromadzenie w drodze uchwały spośród kandydatów przedstawionych na Walnym Zgromadzeniu. Członek Klubu nie może zgłosić swojej kandydatury do Zarządu.
3. Kadencja Zarządu Klubu trwa rok. W przypadku braku wyboru nowego Zarządu Klubu po upływie kadencji dotychczasowi członkowie Zarządu Klubu działają do czasu wyboru nowego Zarządu Klubu.
4. Zarząd Klubu dzieli swoje kompetencje między swoich członków.
5. Zarząd Klubu zbiera się przynajmniej raz w miesiącu.
6. Zarząd Klubu podejmuje decyzje w formie pisemnych uchwał podjętych bezwzględną większością głosów. Nie dopuszcza się podejmowania decyzji przez pełnomocnika.
7. a) Członek Zarządu Klubu może zrezygnować z członkostwa w Zarządzie Klubu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. W takim przypadku utrata członkostwa w Zarządzie Klubu następuje w dniu złożenia oświadczenia któremukolwiek z członków Zarządu Klubu, a najbliższe Walne Zgromadzenie wybiera nowego członka Zarządu Klubu na czas pozostały do końca kadencji aktualnego Zarządu w trybie art. XIIa) pkt 2.
b) Do czasu wyboru nowego członka Zarządu Klubu dotychczasowy Zarząd Klubu działa w pomniejszonym składzie, przy czym do podejmowania uchwał Zarządu Klubu wymagana jest większość co najmniej 4 głosów.
c) W przypadku gdy ilość członków Zarządu Klubu byłaby mniejsza niż 4 osoby uchwały Zarządu Klubu podejmowane są jednomyślnie.
d) Utrata członkostwa w zarządzie następuje również w przypadku złożenia przez członka Zarządu oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Klubie. W takiej sytuacji utrata członkostwa w  Zarządzie następuje z chwilą złożenia oświadczenia, zaś forma pisemna przewidziana w Art.XIIa, punkcie 7a nie jest wymagana.
8. Członek Zarządu Klubu może być odwołany w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 3/5 członków Klubu. W takiej sytuacji Walne Zgromadzenie wybiera nowego członka Zarządu Klubu na czas pozostały do końca kadencji aktualnego zarządu w trybie art. XIIa) pkt 2.
9. Do kompetencji Zarządu Klubu należą wszystkie sprawy decyzyjne Klubu niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia.


Art. XIIb) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) wybór i odwołanie członków Zarządu Klubu;
b) nadanie i stwierdzenie utraty członkostwa Klubu;
c) przyznawanie honorów, odznaczeń oraz tytułów szczególnych;
d) ustalanie proponowanej wysokości składek Klubu;
e) wybór Skarbnika Klubu.

Art. XIII) Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu mają wszyscy członkowie Klubu.


Art. XIV) Prawo do zabierania głosu w Walnym Zgromadzeniu mają wszyscy członkowie Klubu.


Art. XV) Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie pisemnych uchwał.


Art. XVI) 1. Prawo głosowania podczas podejmowania uchwał mają wszyscy członkowie zwyczajni Klubu.
2. Dopuszcza się głosowanie przez pełnomocnika.


Art. XVII) Do ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie wymagana jest obecność co najmniej połowy członków zwyczajnych, w tym przy uwzględnieniu posiadanych pełnomocnictw, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.


Art. XVIII) Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.


Art. XIX) Niniejszy statut może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą przez bezwzględną większość głosów.


Art. XX) Członkowie Klubu Motocyklowego EbeeRy Brzeziny powinni pokrywać koszty działalności niniejszego Klubu poprzez opłacanie składek członkowskich, których  wysokość oraz termin wpłaty określi Walne Zgromadzenie.


Art. XXI) 1. Skarbnik Klubu wybierany jest przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów przedstawionych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Kadencja Skarbnika jest równa kadencji Zarządu Klubu.
3. Skarbnik może zostać odwołany w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku Walne Zgromadzenie wybiera kolejnego Skarbnika w trybie opisanym w pkt. 1.


Art. XXII) Do obowiązków Skarbnika należy:
1. przechowywanie środków majątkowych Klubu;
2. udostępnianie w/w środków osobie uprawnionej, upoważnionej przez Zarząd Klubu do zadysponowania tymi środkami;
3. dokumentowanie wpływów i rozchodów środków majątkowych Klubu w sposób umożliwiający przejrzysty sposób ich kontrolę;
4. udzielanie informacji o stanie środków majątkowych Klubu, ich wpływach i rozchodach członkom zwyczajnym Klubu na każde żądanie.
Dobry motocyklista to nie ten, który lśni w pięknej skórze, nie ten, który odkręca gaz do końca, a ten który zna wartość swego życia!
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)